Eierskifter av seksjoner

Opphør av forretningsførsel fra Usbl

Fra og med 1. januar 2020 er ikke lenger Boligbyggelaget Usbl forretningsfører for Sameiet Wessel Atrium. Fra denne datoen er styret korrekt addressat for spørsmål knyttet til overdragelser som ikke selgeren (sameieren) selv kan besvare.

Informasjon til eiendomsmeglere og oppgjørsavdelinger

Selgere av seksjoner bes henvise eiendomsmeglere og oppgjørsavdelinger til denne siden for siste oppdaterte informasjon om eierskifter i Sameiet Wessel Atrium. Siden kan nås fra adressen https://eierskifter.wesselatrium.no/ og krever ingen pålogging.

Fordeling av innkrevde kostnader ved overdragelse av seksjon

I utgangspunktet betaler selger allerede kvartalsvis innkrevde

 felleskostnader (drift av sameiet og vedlikehold av bygningsmassen)
 kostnader til digitale tjenester (internett, tv og telefoni)
• estimerte kostnader for varme og varmtvann (akontobeløp)

Dersom en seksjon overdras fra selger til kjøper på en annen dato enn ved overgangen fra ett kvartal til det neste, gjør kjøper og selger opp innbyrdes fordeling av allerede kvartalsvis fakturerte felleskostnader samt kostnader til digitale tjenester (Get).

Kostnader for varme og varmtvann blir imidlertid krevd inn gjennom kvartalsvise akontobeløp og fordelt etter faktisk forbruk gjennom en årlig avregning fra Techem etter at kalenderåret er slutt. Dette forutsetter at det ved overdragelse av seksjon blir sendt inn skjema for eierskifte. Eiere av seksjoner har tilgang til skjemaet inne på Techem Beboerportal under «Service & kontakt».

Selger skal med andre ord betale allerede innkrevd akontobeløp for varme og varmtvann, uavhengig av når overtakelsen finner sted, og selger og kjøper skal ikke gjøre opp pro rata ved overdragelse. Det endelige oppgjøret mellom selger og kjøper vil først skje året etter ved avregning fra Techem og i henhold til faktisk forbruk og summen av kvartalsvis innkrevde akontobeløp fra henholdsvis selger og kjøper.

Eierskiftegebyr

Sameiet følger eierseksjonsloven § 63 a om eierskiftegebyr:

«Sameiet kan kreve at den som avhender en seksjon, betaler et gebyr på opptil fire ganger rettsgebyret for arbeid som må gjøres i forbindelse med eierskiftet og eventuell godkjenning av erververen. Det kan ikke avtales at andre enn den som avhender seksjonen, skal betale gebyret.»

For eierskifter fra og med 1. januar 2020 vil Sameiet Wessel Atrium avkreve den eller de som avhender en seksjon, eller en del av seksjon, et gebyr på fire ganger rettsgebyret. Faktura utstedes ved mottak av eierskiftemelding og forfaller innen 14 dager.

Rettsgebyret (R) utgjør pr. januar 2020 kr 1 172 og 4R utgjør dermed kr 4 688.

Parkeringsanlegg tilknyttet sameiet

I sameiets første etasje og kjelleretasje inngår det et garasjeanlegg bestående av 48 ideelle andeler (p-plasser). 23 av disse p-plassene er øremerket Sameiet Wessel Atrium. Garasjeanlegget har et eget gårds- og bruksnummer og er organisert som et tingsrettslig sameie, Wessel Parkeringssameie. For mer informasjon om overdragelse av p-plasser, se www.wesselparkering.no.

Sameiets forsikring

Sameiets bygningsmasse, inkludert garasjeanlegget, er forsikret hos Gjensidige under polise med forsikringsnummer 82550244.

Bestilling av informasjon fra Ambita (Infoland)

Eiendomsmeglere kan rekvirere relevant info for overdragelser her.

Kjøpers plikt til å utføre også forsømt vedlikehold

Sameiet Wessel Atrium påpeker viktigheten av at kjøper gjør seg kjent med sin vedlikeholdsplikt før overdragelse, jf. eierseksjonsloven § 32 niende ledd:

«Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting, etter denne paragrafen. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.»

Kjøper har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med vedlikeholdsbehov som følger av eierseksjonsloven § 32. Eventuell informasjon avgitt av sameiets styre vil i denne forbindelse ikke være fyllestgjørende i forhold til kjøpers forpliktelser.

Firmaattest fra Brønnøysundregistrene

Firmaattest for Sameiet Wessel Atrium utstedt 2019-09-06

Ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

Ferdigattesten for Bidenkaps gate 1 ble utstedt av Oslo kommune i 2008

Grunnboksoppføringer

Eierseksjonssameiet samt tilhørende bakgård og garasjeanlegg har tre separate oppføringer i grunnboken:

Kartverkets oppføring av Sameiet Wessel Atrium (gnr. 208 bnr. 57)

Kartverkets oppføring av utomhussameiet (gnr. 208 bnr. 958)

Kartverkets oppføring av Wessel Parkeringssameie (gnr. 508 bnr. 17)

Sameiets oppføring i Brønnøysundregistrene

Org. nr. 992 023 384 hos brreg.no